You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.

Консультації з бухобліку

Резервний фонд та резервний капітал

На відміну від МСФЗ, де чітко визначено поняття «reserves» і «provisions», в українському законодавстві існує два поняття «резервний фонд» і «резервний капітал», які фактично означають одне і теж.

Визначимось з економічними категоріями. Адже чинне законодавство користується одночасно поняттями: «резервний фонд» та «резервний капітал».

Розмір і порядок формування резервного фонду є істотною умовою до змісту статуту товариства, згідно зі ст. ст.88, 143 Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-VI, ст.4, 51 Закону України «Про господарські товариства» від 19.09.1991р. №1576-XII (далі – ЗУ №1576-ХІІ). Відсутність зазначених відомостей у статуті є підставою для відмови в державній реєстрації.

Статтею 14 ЗУ №1576-ХІІ передбачено створення товариством резервного (страхового) фонду у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25% статутного (складеного) капіталу, а також інших фондів, передбачених законодавством України або установчими документами товариства. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) фонду передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5% суми чистого прибутку. Дана норма є імперативною, тобто, обов’язковою для виконання всіма товариствами, крім акціонерних.

Відповідно до ст.15 ЗУ №1576-ХІІ чистий прибуток, одержаний після розрахунків з бюджетом та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні товариства, яке відповідно до установчих документів визначає напрями його використання. Іншими словами, використовуватись резервний фонд може виключно на ті напрямки задля яких він був створений.

Поняття «резервний фонд» законодавчі акти, які стосуються порядку ведення бухгалтерського обліку не містять. Натомість є поняття «резервний капітал». По суті для бухгалтерського обліку вони ототожнюються.

Для звичайних товариств, які не містять в своєму статутному капіталі державної частки, порядок створення резервного капіталу обмежується текстом викладеним в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (далі – Інструкція №291).

Рахунок 43 «Резервний капітал» призначено для узагальнення інформації про стан та рух резервного капіталу підприємства, створеного відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку.

За кредитом рахунку 43 «Резервний капітал» відображається створення резервів, за дебетом - їх використання. Сальдо цього рахунку відображає залишок резервного капіталу на кінець звітного періоду. Спрямування прибутку до резервного капіталу, якщо він передбачений установчими документами, підприємство відображає як використання прибутку, що підлягає синтетичному обліку за дебетом рахунку 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» у кореспонденції з кредитом рахунку 43 «Резервний капітал».

Зверніть увагу на досить обмежену кореспонденцію даного рахунку.

Зміст операції

Дебет субрахунку

Кредит субрахунку

1

2

3

Використання резервного капіталу на покриття збитків*

43 «Резервний капітал»

442 «Непокриті збитки» 

Виплата дивідендів учасникам за рахунок резервного капіталу

43 «Резервний капітал»

67 «Розрахунки з учасниками»

Нарахування резервного капіталу за рахунок прибутку

443 «Використання прибутку»

43 «Резервний капітал»

Використання резервного фонду на збільшення статутного капіталу

43 «Резервний капітал»

40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» 

Формування за рахунок резервного фонду додаткового капіталу

43 «Резервний капітал»

42 «Додатковий капітал»

_________________________

* Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про схвалення Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку щодо операцій з формування статутного капіталу в акціонерних товариствах» від 10.06.2003р. № 256

Порядок та документальне оформлення використання резервного капіталу повинен бути передбачений статутом. Як правило, таке рішення приймається засновниками підприємствами та оформлюється протоколом.

Якщо резервний капітал підприємством не створюються у випадку його обов’язковості, то наслідком є відображення неправдивих даних у фінансовій звітності, а саме завищення активів, заниження зобов’язань та заниження витрат, тобто фінансова звітність є недостовірною. За таких обставин передбачено адміністративний штраф згідно ст.1642 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984р. №8073-X (далі - КпАП): «…відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до фінансової звітності…». Штраф передбачено у розмірі від восьми до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо ситуація повторюється, то штраф сягає від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Проте відповідно до ст. 2341 КпАП право застосування таких штрафних санкцій надається органам державного фінансового контролю (Держфінінспекції). Тож зазначена норма стосується тих підприємств, що мають справу з бюджетними коштами. Однак, оскільки визначення суми податку на прибуток в податковому обліку ґрунтується на даних бухгалтерському обліку, то з 1 січня 2015 року діє ще один вид адміністративного штрафу – за порушення ведення податкового обліку – від 85,00 до 170,00 грн. (ст. 1631 КпАП). Цей вид штрафу застосовується до всіх підприємств.

Таким чином, якщо підприємство не має справи з бюджетними коштами, за не створення резервів йому загрожує адміністративний штраф за порушення порядку ведення податкового обліку, а якщо є операції є бюджетними коштами, то додається ще й штраф за порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та внесення неправдивих даних до фінансової звітності.

За наявності збитку підприємство не в змозі виконати вимоги чинного законодавства та статуту і здійснити щорічне нарахування резерву в розмірі не менше 5%, оскільки, резервний капітал створюється виключно за рахунок нерозподіленого прибутку.